About Me

니가 날 싫어해도 YOU KNOW ME
ถึงคุณจะเกลียดฉัน แต่คุณก็รู้จักฉัน

난 널 몰라
ฉันไม่รู้จักคุณเลย

BUT YOU KNOW MY NAME
แต่คุณรู้จักชื่อฉันอ่ะ